Francisk Deak

Biografie şi Bibliografie

 -
Francisk Deak3:19 PM 1/1/2017(9 decembrie 1927 - 11 mai 2001)
Născut la 9 decembrie 1927 în oraşul Şimleul-Silvaniei, judeţul Sălaj, absolvent cu diplomă de merit al Facultăţii de Drept a Universităţii din Cluj, şi-a început activitatea didactică la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în anul 1951. Doctor în drept din anul 1956, profesor universitar din 1970, Francisc Deak şi-a dedicat peste 45 de ani din viaţă învăţământului juridic superior - specialitatea drept civil.
Preocupările ştiinţifice şi atenţia sa s-au concentrat asupra problemelor teoretice şi de practică judecătorească care s-au pus şi se pun în legătură cu obligaţiile civile, în domeniul teoriei generale a obligaţiilor, cât şi, mai ales, în domeniul contractelor speciale. A analizat numeroasele probleme privind răspunderea civilă şi recuperarea despăgubirilor.
În materia contractelor civile speciale a întreprins analize profunde în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare, de donaţie, de locaţiune, cu variantele ei speciale, de mandat, de depozit, cu privire specială asupra naturii juridice a depunerilor la CEC şi la alte unităţi bancare.
Un domeniu deosebit de complex, cel al asigurărilor, l-a aprofundat cu aspectele privind coasigurările, reasigurările, asigurarea obligatorie de răspundere civilă etc.
În domeniul dreptului succesoral a analizat probleme privind coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară, transmisiunea unitară şi indivizibilă a moştenirii.
În materia capacităţii succesorale a oferit soluţii pentru rezolvarea problemelor succesorale în cazul persoanelor decedate în acelaşi timp, dar care nu sunt comorienţi în sensul legii.
În materia devoluţiunii legale a moştenirii a făcut precizări pertinente privind principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale legale, privind reprezentarea succesorală şi deosebirea faţă de moştenirea prin transmitere, inclusiv în lumina legii fondului funciar.
În materia moştenirii testamentare a elaborat o teorie nouă, acceptată în literatura şi practica notarială, referitoare la imputaţia rezervei soţului supravieţuitor nu asupra cotităţii disponibile, ci asupra masei succesorale.
Recunoaşterea contribuţiei eminentului prof. univ. dr. FRANCISC DEAK la dezvoltarea dreptului civil, inteligenţa, răbdarea şi precizia analizei instituţiilor juridice stau mărturie în cele peste 50 de lucrări: cursuri, monografii, manuale, tratate, articole şi studii publicate, în premiile şi distincţiile acordate de Academia Română - Premiul „Andrei Rădulescu” în 1996 şi de Uniunea Juriştilor din România - Premiul „Mihail Eliescu” în 1997.
Profesionalismul şi corectitudinea sa sunt reflectate şi de numirea în perioada 1960-1961 şi 1969-1972 în funcţia de prodecan al Facultăţii de Drept, în perioada 1975-1977 în cea de şef al catedrei de drept privat; din anul 1975 a fost arbitru la Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, vicepreşedinte al Asociaţiei Juriştilor şi preşedintele secţiei ştiinţifice de drept civil.

Lista de lucrări publicate

1. Curs de drept civil. Dreptul obligaţiilor. Teoria generală a obligaţiilor. Litografia Ministerului învăţământului, Bucureşti, 1960, 525 pagini.
2. Drept civil. Teoria contractelor speciale. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, 315 pagini.
3. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu ca element al răsounderii civile în volumul „Unele probleme teoretice ale predării ştiinţei dreptului în învăţământul superior”, Ministerul învăţământului, Bucureşti, 1966, 55 pagini.
4. Drept civil. Contractele încheiate între organizaţiile socialiste în vederea realiz.ării construcţiilor capitale. Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1968, 52 pagini.
5. Drept civil. Contractul de închiriere a suprafeţelor locative. Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1970, 67 pagini.
6. Răspunderea civilă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 (în colaborare cu I. M. Anghel şi M. F. Popa şi autor a 150 pagini).
7. Rolul contractelor în perfecţionarea relaţiilor economice (în colaborare), Editura Academiei, Bucureşti, 1974, 252 pagini (coordonator şi autor a 42 pagini).
8. Drept civil. Contracte speciale, voi. I, Universitatea din Bucureşti, 1976, 226 pagini.
9. Drept civil. Contracte speciale, voi. II, Universitatea din Bucureşti, 1978,260 pagini.
10. Contractele economice speciale şi rolul lor în îndeplinirea sarcinilor de plan (în colaborare), Editura Academiei, Bucureşti, 1978, 328 pagini (coordonator şi autor a 43 pagini).
11. Probleme fundamentale privind obligaţiile civile, Academia „Ştefan Gheorghiu”, 1978, 48 pagini.
12. Răspunderea civilă, Academia „Ştefan Gheorghiu”, 1978, 37 pagini.
13. Probleme fundamentale ale statului şi dreptului socialist român (în colaborare), Academia „Ştefan Gheorghiu”, 1980, 515 pagini (coordonator şi autor a 73 pagini).
14. Perfecţionarea statului şi dreptului, Culegere de texte, Academia „Ştefan Gheorghiu”, 1978, 234 pagini (coordonator al lucrării).
15. Probleme fundamentale ale statului şi dreptului socialist român (în colaborare), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982,374 pagini (coordonator şi autor a 58 pagini).
16. Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire, Universitatea din Bucureşti, 1983, 560 pagini (în colaborare cu Şt. Cărpenaru şi autor a 312 pagini).
17. îndreptar interdisciplinar de practivă judiciară (în colaborare), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
18. Moştenirea legală, voi. I, Universitatea din Bucureşti, 1991, 125 pagini.
19. Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, 370 pagini (în colaborare cu Şt. Cărpenaru şi autor a 254 pagini).
20. Moştenirea legală, Editura Actami, Bucureşti, ediţiile 1994,1995 şi 1996, 143 pagini.
21. Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii, Editura Actami, Bucureşti, ediţiile 1994, 1995 şi 1996 (coordonare).
22. Contracte civile şi asigurări, voi. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995, 269 pagini.

 
23. Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1996,491 pagini.
24. Dreptul civil român. Curs selectiv pentru licenţă, Editura Press Mihaela, Bucureşti, ediţiile 1996, 1997 şi 1998 (coordonator al lucrării).
25. Contractul de închiriere a locuinţelor, Editura Actami, Bucureşti, 1996, 65 pagini.
26. Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ediţia a Il-a actualizată şi completată, Editura Actami, Bucureşti, 1999, 624 pagini.
27. Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999, 607 pagini.
28. Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă, Editura Press Mihaela, Bucureşti, ediţiile 1999 şi 2000, 463 pagini (coordonator al lucrării).
29. ÎNDREPTAR INTERDISCIPLINAR DE PRACTICĂ JUDICIARĂ (coautor)

II. Studii şi articole

1. Statutul juridic al organizaţiilor socialiste de stat în RPR, autoreferatul tezei de doctorat în limba rusă, Editura Universităţii din Moscova, 1956, 16 pagini.
2. Caracteristicile principale ale contractului de furnizare, „Analele Universităţii Bucureşti”, seria ştiinţe sociale, nr. 11/1958, p. 149-162.
3. Două probleme privitoare la contractul dwe construcţii capitale, în „Justiţia nouă”, nr. 1/1960, p. 29-43.
4. Acţiunea de regres a organelor asigurărilor de stat - mijloc de apărare a proprietăţii socialiste, în „Justiţia nouă”, nr. 1/1962, p. 20-38.
5. Notă la sentinţa civilă nr. 3898/1961 a Trib. popular al oraşului Arad, în „Justiţia nouă”, nr. 4/1962, p. 130-133.
6. In legătură cu condiţiile în care se poate stipula în favoarea unui terţ dreptul de a utiliza lucrările de folosire a gazelor, în „Justiţia nouă”, nr. 6/1963, p. 91-95.
7. Răspunderea civilă a părinţilor, institutorilor şi artizanilor pentru prejudiciul cauzat de copii minori, elevi sau ucenici, în „Justiţia nouă”, nr. 6/1965, p. 52-72.
8. Condiţiile în care organizaţiile socialiste pot recupera despăgubirile plătite terţilor pentru repararea pagubei cauzate prin faptele ilicite ale angajaţilor, în „Analele Universităţii din Bucureşti”, seria ştiinţe sociale, ştiinţe juridice, 1965, p. 59-66.
9. Noţiunea de lucru şi persoanele între care se angajează răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în „Justiţia nouă”, nr. 10/1966, p. 32-51.
10. Condiţiile şi fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în „Revista română de drept”, nr. 1/1967, p. 18-34.
11. Opţiunea între instanţa penală şi cea civilă şi între temeiul delictual şi contractual al răspunderii civile, în „Revista română de drept”, nr. 7/1967, p. 30-43.
12. Particularităţi ale contractului de antrepriză pentru lucrări de construcţii-montaj (în colaborare), în „Revista română de drept”, nr. 12/1971, p. 21-28.
13. Rolul contractelor economice în perfecţionarea relaţiilor economice, în „Studii şi cercetări juridice”, nr. 2/1974, p. 303-309.

 
14. Asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii a autovehiculelor, în „Studii şi cercetări juridice”, nr. 4/1976, p. 329-348.
15. Examen teoretic al practicii judiciare privind contractele de construire de locuinţe proprietate personală şi de vânz.are-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat, în „Revista română de drept”, nr. 7/1982, p. 24-31.
16. Notă la decizia civilă a Tribunalului Judeţean Maramureş nr. 289/1983, în „Revista română de drept”, nr. 1/1984, p. 34-37.
17. Repartizarea între părţi a taxei arbitrate în litigiile soluţionate de Comisia de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ si Industrie, în „Revista română de drept”, nr. 3/1984, p. 20-27.
18. Cu privire la interdicţia construirii sau cumpărării de locuinţe proprietate personală în scop de revânzare sau închiriere, în „Revista română de drept”, nr. 12/1984, p. 23-30.
19. Dreptul statului asupra moştenirii vacante, în „Revista română de drept”, nr. 3/1986, p. 3-13.
20. Forme juridice noi de dezvoltare şi apărare a proprietăţii socialiste, (în colaborare), în voi. editat de Asociaţia Juriştilor, Bucureşti, 1986, 11 pagini.
21. Notă (II) la decizia civilă a Tribunalului Judeţean Vaslui nr. 599/1985, în „Revista română de drept”, nr. 10/1986, p. 54-58.
22. Despăgubirea datorată de ADAS în asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii, în „Revista română de drept”, nr. 2/1988, p. 3-18.
23. Regresul ADAS împotriva conducătorilor auto ai unităţilor socialiste, în „Revista română de drept”, nr. 4/1988, p. 23-34.
24. Regresul ADAS împotriva persoanelor care nu au calitatea de conducători auto ai unităţilor socialiste, în „Revista română de drept”, nr. 6/1988, p. 12-27.
25. In legătură cu dreptul de moştenire special al soţului supravieţuitor asupra mobilelor si obiectelor aparţinând gospodăriei casnice (II), în „Revista română de drept”, nr. 11/1988, p. 16-22.'
26. Stabilirea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi în concurs cu soţul supravieţuitor (II), în „Revista română de drept”, nr. 4/1989, p. 30-35.
27. Dreptul de preempţiune, în „Dreptul”, nr. 7/1992, p. 34-43.
28. Regimul juridic al contractului de joc, cu specială privire asupra jocurilor de întrajutorare, în „Dreptul”, nr. 4/1994, p. 21-29.
29. Legalitatea înfiinţării fundaţiilor de către mai mulţi fondatori, prin acte între vii (în colaborare), în „Dreptul”, nr. 3/1995, p. 3-6.

Cărti de Francisk Deak


Cum Cumpăr Cum plătesc Livrare
0 cărţi in coş
Total : 0 RON